Guitar - G dimUse Sharps
G dim
w/ Bar chords
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
maj
m
7th
m7
maj7
6th
m6
9th
dim
aug
sus4
maj
m
7th
m7
maj7
6th
m6
9th
dim
aug
sus4
Include bar chords
Copyright © 2011 - 2024 Howard Knight